*

06.01.2015
#

UKU.0225804

ZHELEZKO I.A
   
: -
-
,

PERENLI ORLAN
RKF 3369939, UKU.0196438
WHITE&BLACK BELINSKIY N.N.

ALADJA
UChM 014325R

AJDAR
UchM 013588R

GOINCHI
UChM 013559R

KARA-BASH
RKF 2175488
WHITE&BLACK

ZH-YUSUP AGARAN
UKU.R.000694/05, UKU.0009626
WHITE&BLACK
SPOTS

BIGUL
RKF 1887197
WHITE&BLACK

ZARBA
UKU.0126707
WHITE&RED
ZHELEZKO I.A.

ZH-GAPLAN
RKF 1698250, UKU.0073233
FAWN&WHITE

MENEK
RKF R 0013124
FAWN & WHITE

ZHAKLIN
RKF 1348715
WHITE

SHARM-KHAZINA
UKU.R.0011988
FULVOUS&WHITE

YASHKA-RAZBOINIK
RKF 1697442, UKU.0001030
WHITE&FAWN

AYBET
RKF R 2691627, UKU.R.0011536
WHITE&GREY-FAWN SPOTS

 


.