v
     
     
     
     
     
 
*

  AINA YALPIL   AINA YALPIL   AINA YALPIL
AINA YALPIL
10.10.2014
# UKU.0236766
.,
,

KALF-KUM
UKU.R.0021375, WHITE TARAN R.l.

VELHAN EKIMEN-BORISPOL'
UKU.0022338
WHITE&SPOTS

DASH OBRIY
UKU.R.000301/07, UKU.R.0000571
WHITE&SPOTS

LORBAS
RKF R 0018394
BLACK&WHITE

TAYNA
UKU.R.000443/03
BLACK&WHITE

BAGIRA EKIMEN-BORISPOL' UKU.0010100
WHITE&BLACK

ZH-YUSUP AGARAN
UKU.R.000694/05, UKU.0009626
WHITE&BLACK SPOTS

BAYNA OBRIY
UChM-MD 019034R, UKU.R.000665/04
WHITE&SPOTS

DAVI
UKU.R 0009645
WHITE&SPOTS

ALTYN KUMLY DZHAFAR
RKF 1578083
WHITE&FULVOUS

BETTER
RKF 1135873
WHITE&RED

ALTYN KUMLY BADZHI
RKF 1241610
WHITE&FAWN
NADIRA
UKU.R.000443/05
WHITE
BATYR
UKU.R.000666/03
WHITE&SPOTS

KALMA
UKU.R.000687/03
BLACK&PIEBALD

TURKMEN-KALA ESHIK
RKF 3452059, UKU.0173143
WHITE&BRINDLED
DUDAR V.S.

TURKMEN-KALA RAYDASH
RKF 2753219
WHITE&FAWN
HD-B, ED-0, KC-1

SHIRHAN
RKF 2563472
WHITE

HAN
RKF R 2563471
WHITE

AKGUSH
RKF R 2563466
WHITE
ALADZHA
RKF 1749523
WHITE&FAWN
Wt.T-1
BANDIT
RKF 1749522
WHITE&FAWN
AKBAY
RKF 1749520
WHITE

NOKOT
RKF R 2691735
WHITE&GREY&FAWN

- I
RKF 2240694
#363340197
, ,
.. 07.11.1997
. .

AKELA III
RKF R 0007795
WHITE

AKBAY
RKF R 0011188
WHITE
ARCHA
RKF R 2240698
GAPLAN
RKF R 0001588
GULYALEK
RKF R 2240697

 


.