*

  BANDIT IZ RYABCHUKOVSKOGO SADA   BANDIT IZ RYABCHUKOVSKOGO SADA
BANDIT IZ RYABCHUKOVSKOGO SADA
13.05.2016
# UKU R 0045210
.
   
: -
- -2
,

GUDZHUR BUYSANG
UKU R 0043084
RED&PIEBALD
TYVONENKO V.I.

TARLAN
UKUR 0041900
RED

NO INFORMATION

NO INFORMATION

KURDA
UKU 0230704
SPOTTED

GRAF
UChM 013621R
UKUR 0024125
RED & PIEBALD

DZHULDUZ
RKF R 1219562 UKU R 0034522
FAWN&WHTE
WLT1

KURARA MOY BRAT
UKU R 0006439
RIMCHUK N.N.

DEV OBRIY
UA.UKU.R.000276/07
WHITE&SPOTS
CACxI. R.CACxI
TATAROV V.V.

LORBAS
RKF R 0018394
BLACK&WHITE
TAYNA
UKU.R.000443/03
BLACK&WHITE

AY-PERI
UKU.R.001355/07, UKU.R.0006029
WHITE&BLACK SPOTS
TATAROV V.V.

ALGYR KRATOVSKIY - I
#363340197
White with black spot
d.b. 07.11.1997
ow. Bolkunov
BOSTAN
#363011400/,
white - jonquil
d.b. 21.01.1997
ow.Bolkunova

 


.