*

  J`INAR NAY-BASHI   J`INAR NAY-BASHI
J`INAR NAY-BASHI
12.12.2012
#

UKU.R.0023818

TATAROV V.V.
   
: -
,

AKBAI TYRKMENVOLKODAW
UChM-019182R, UKU.R.0016716
WHITE&SPOTS
TATAROV V.V.

DAVA OBRIY
UKU.R.000778/07
WHITE&SPOTS

LORBAS
RKF R 0018394
BLACK&WHITE

TAYNA
UKU.R.000443/03
BLACK&WHITE

AYNA
UChM 014500R
white with grey spot


.
UChM 014002R
-
.1998


UChM 013930R

26 . 1998

KSHATRIYA MOY BRAT
UKU.R.0006441
WHITE
TATAROV V.V.

DEV OBRIY
UA.UKU.R.000276/07
WHITE&SPOTS
CACxI. R.CACxI
TATAROV V.V.

LORBAS
RKF R 0018394
BLACK&WHITE
TAYNA
UKU.R.000443/03
BLACK&WHITE

AY-PERI
UKU.R.001355/07, UKU.R.0006029
WHITE&BLACK SPOTS
TATAROV V.V.

ALGYR KRATOVSKIY - I
#363340197
White with black spot
d.b. 07.11.1997
ow. Bolkunov
BOSTAN
#363011400/,
white - jonquil
d.b. 21.01.1997
ow.Bolkunova

 


.