*

30.12.2015
# UKU 0270748
.
,


UKU.R.0028814
.
ROYS RICHARD MATO
UKU.R.0028812
WHITE
R-SERDAR TYRKMENVOIKODAW
UChM 019237R, UKU.R.0018788, WHITE&BLACK
UMKA MATO
UKU.R.0028810
WHITE&BLACK&SPECKLED
CHINARA MATO
UKU.R.0028811
WHITE&BLACK&SPECKLED
SHMAVTS A.A.
BOB BRUKLIN KARA KELE
UKU.R.001744/07
WHITE&BLACK&SPECKLED
YUKA MATO
UKU.R.0028809
WHITE&BLACK&SPECKLED

J`INAR NAY-BASHI
UKU.R.0023818
white&black
.

AKBAI TYRKMENVOLKODAW
UChM-019182R, UKU.R.0016716
WHITE&SPOTS
TATAROV V.V.

DAVA OBRIY
UKU.R.000778/07
WHITE&SPOTS
AYNA
UChM 014500R
white with grey spot

KSHATRIYA MOY BRAT
UKU.R.0006441
WHITE
TATAROV V.V.

DEV OBRIY
UA.UKU.R.000276/07
WHITE&SPOTS
CACxI. R.CACxI
TATAROV V.V.
AY-PERI
UKU.R.001355/07, UKU.R.0006029
WHITE&BLACK SPOTS
TATAROV V.V.

 


.