*


,

:
- 2015 >>
- 2016 >>

15.11.2011
# UKU.R.0028814
Shmavts A.A.,
   
: : Eyra
-
-
-
-
:
-
:
-
: J'Inar Nay-Bashi
-

ROYS RICHARD MATO
UKU.R.0028812
WHITE

R-SERDAR TYRKMENVOLKODAW
UChM 019237R, UKU.R.0018788, WHITE&BLACK

KARA KELE ZAUR
UChM 014509R, UKU.R.001645/03
WHITE

AKCHA-2 MATO
UChM 014306R, UKU.R.0018790
BLACK&PIEBALD

UMKA MATO
UKU.R.0028810
WHITE&BLACK&SPECKLED

KARA KELE ZAUR
UChM 014509R, UKU.R.001645/03
WHITE

AKCHA-2 MATO
UChM 014306R, UKU.R.0018790
BLACK&PIEBALD

CHINARA MATO
UKU.R.0028811
WHITE&BLACK&SPECKLED
SHMAVTS A.A.

BOB BRUKLIN KARA KELE
UKU.R.001744/07
WHITE&BLACK&SPECKLED

KARA KELE UCH-DISHLI
UChM 019232R, UKU.R.008083/05
WHITE&BLACK

KARA KELE KEBIR
RKF 1320085, UChM 015658R
WHITE&FAWN

YUKA MATO
UKU.R.0028809
WHITE&BLACK&SPECKLED

AZHDAR-2 MATO
UKU.R.001634/03
BLACK&PIEBALD

AKBAY MATO
UKU.R.008114/05
WHITE&BLACK&SPECKLED

 


.